ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع پنست


پنست بدون دندانه ضعیف  مدل آمریکایی

قطر ابزار 2 میلی متر

پنست بدون دندانه ضعیف مدل آمریکایی

قطر ابزار 2 میلی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت استاندارد 13 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت استاندارد 13 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 14,5 سانتی متر فاین, دندانه دار 1*2 دار

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 14,5 سانتی متر فاین, دندانه دار 1*2 دار
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت استاندارد 14,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت استاندارد 14,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 14,5 سانتی متر مستقیم دندانه دار 2 * 3

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 14,5 سانتی متر مستقیم دندانه دار 2 * 3
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت استاندارد 16 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت استاندارد 16 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 14,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 3*4

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 14,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 3*4
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت استاندارد 18 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت استاندارد 18 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت آدسون 12 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت آدسون 12 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 13 سانتی متر فاین, دندانه دار 1*2 دار

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 13 سانتی متر فاین, دندانه دار 1*2 دار
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت آدسون- براون 12 سانتی متر کرو، دندانه دار 9*9

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت آدسون- براون 12 سانتی متر کرو، دندانه دار 9*9
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 13 سانتی متر مستقیم دندانه دار 2 * 3

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 13 سانتی متر مستقیم دندانه دار 2 * 3
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت آدسون- براون 12 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 7*7

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت آدسون- براون 12 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 7*7
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 13 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 3*4

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 13 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 3*4
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت آدسون- براون 12 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 9*9

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت آدسون- براون 12 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 9*9
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 13 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 4*5

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 13 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 4*5
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت ادلرکروتز 25 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 4*5

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت ادلرکروتز 25 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 4*5
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت استاندارد 10,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت استاندارد 10,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 14,5 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 14,5 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت استاندارد 11,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت استاندارد 11,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست اسپلینتر والتر- کارمالت 10,5 سانتی متر کرو

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست اسپلینتر والتر- کارمالت 10,5 سانتی متر کرو
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست اسپلینتر والتر- کارمالت 10,5 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست اسپلینتر والتر- کارمالت 10,5 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 25 سانتی متر مستقیم دندانه دار 2 * 3

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 25 سانتی متر مستقیم دندانه دار 2 * 3
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 10,5 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 10,5 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 30 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 30 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 11,5 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 11,5 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 30 سانتی متر مستقیم دندانه دار 2 * 3

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 30 سانتی متر مستقیم دندانه دار 2 * 3
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت آدسون 12 سانتی متر متقارن ، 1*2 دندانه

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت آدسون 12 سانتی متر متقارن ، 1*2 دندانه
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 13 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 13 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست آدسون با فک تنگستن کارباید 15 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست آدسون با فک تنگستن کارباید 15 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 18 سانتی متر مستقیم دندانه دار 2 * 3

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 18 سانتی متر مستقیم دندانه دار 2 * 3
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست اسپلینتر فیلچنفلد 11,5 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست اسپلینتر فیلچنفلد 11,5 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 20 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 20 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست اسپلینتر فیلچنفلد 7,5 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست اسپلینتر فیلچنفلد 7,5 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست اسپلینتر فیلچنفلد 9 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست اسپلینتر فیلچنفلد 9 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 20 سانتی متر مستقیم دندانه دار 2 * 3

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 20 سانتی متر مستقیم دندانه دار 2 * 3
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست اسپلینتر هانتر 10,5 سانتی متر کرو

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست اسپلینتر هانتر 10,5 سانتی متر کرو
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 23 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 23 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست اسپلینتر هانتر 10,5 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست اسپلینتر هانتر 10,5 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 25 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 25 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست 30 سانتی متر باریک

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست 30 سانتی متر باریک
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست آتروماتیک دی‌بیکی با فک تنگستن کارباید 16 سانتی متر / 2 میلی متر مستقیم

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست آتروماتیک دی‌بیکی با فک تنگستن کارباید 16 سانتی متر / 2 میلی متر مستقیم
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست آتروماتیک دی‌بیکی با فک تنگستن کارباید 20 سانتی متر / 1,5 میلی متر مستقیم

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست آتروماتیک دی‌بیکی با فک تنگستن کارباید 20 سانتی متر / 1,5 میلی متر مستقیم
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست آتروماتیک دی‌بیکی با فک تنگستن کارباید 20 سانتی متر / 2 میلی متر مستقیم

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست آتروماتیک دی‌بیکی با فک تنگستن کارباید 20 سانتی متر / 2 میلی متر مستقیم
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست آتروماتیک دی‌بیکی با فک تنگستن کارباید 24 سانتی متر / 1,5 میلی متر مستقیم

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست آتروماتیک دی‌بیکی با فک تنگستن کارباید 24 سانتی متر / 1,5 میلی متر مستقیم
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست آتروماتیک دی‌بیکی با فک تنگستن کارباید 24 سانتی متر / 2 میلی متر مستقیم

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست آتروماتیک دی‌بیکی با فک تنگستن کارباید 24 سانتی متر / 2 میلی متر مستقیم
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست آتروماتیک دی‌بیکی با فک تنگستن کارباید با فک تنگستن کارباید 16 سانتی متر / 1,5 میلی متر مستقیم

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست آتروماتیک دی‌بیکی با فک تنگستن کارباید با فک تنگستن کارباید 16 سانتی متر / 1,5 میلی متر مستقیم
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست آدسون با فک تنگستن کارباید 12 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست آدسون با فک تنگستن کارباید 12 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست آدسون با فک تنگستن کارباید 12 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست آدسون با فک تنگستن کارباید 12 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست آدسون با فک تنگستن کارباید 15 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست آدسون با فک تنگستن کارباید 15 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بافت 18 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست بافت 18 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست 20 سانتی متر کرو

Total Page Visits: 16454 – Today Page Visits: 25

پنست 20 سانتی متر کرو
Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25

خرید پنست از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید پنست به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های پنست با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه پنست در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده پنست با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام پنست در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست پنست یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام پنست با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا پنست قیمت ندارد.

علت این است که قیمت پنست با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است پنست در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت پنست ثبت نمایید.

استعلام پنست در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات پنست .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه پنست و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش پنست و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای پنست و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با پنست یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا پنست را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر پنست کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید پنست جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

پنست قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی پنست را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi