ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع پنست


پنست چشمی مورفیلد  مدل شیار عمودی

طول 10 سانتی متر

پنست چشمی مورفیلد مدل شیار عمودی

طول 10 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست عروقی آتروماتیک خیلی ظریف  مدل دسته ی سوراخ دار

طول 15 سانتی متر قطر ابزار 1.2 میلی متر

پنست عروقی آتروماتیک خیلی ظریف مدل دسته ی سوراخ دار

طول 15 سانتی متر قطر ابزار 1.2 میلی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست عروقی آتروماتیک خیلی ظریف  مدل دسته ی سوراخ دار 1.5 میلی متری

پنست عروقی آتروماتیک خیلی ظریف مدل دسته ی سوراخ دار 1.5 میلی متری

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست چشمی (عنبیه) کاسترویجو  مدل دسته ی سوراخ دار | Castroviejo

طول 11 سانتی متر قطر نوک ابزار 1.2 میلی متر

پنست چشمی (عنبیه) کاسترویجو مدل دسته ی سوراخ دار | Castroviejo

طول 11 سانتی متر قطر نوک ابزار 1.2 میلی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست چشمی (عنبیه) فورستر  مدل مستقیم و خمیده

طول 9.5 سانتی متر

پنست چشمی (عنبیه) فورستر مدل مستقیم و خمیده

طول 9.5 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست چشمی-الیوت  مدل نوک بایونتی

طول 10 سانتی متر

پنست چشمی-الیوت مدل نوک بایونتی

طول 10 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست چشمی-مد.بن  مدل Mod.Bonn

طول 7 سانتی متر

پنست چشمی-مد.بن مدل Mod.Bonn

طول 7 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست چشمی-هس دندانه دار  مدل سرکج | خمیده | نوک بایونتی 1×2

پنست چشمی-هس دندانه دار مدل سرکج | خمیده | نوک بایونتی 1×2

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست چشمی-فاچس  مدل خمیده دندانه دار | Fuchs

طول 7 سانتی متر

پنست چشمی-فاچس مدل خمیده دندانه دار | Fuchs

طول 7 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست چشمی فیشر  مدل Fischer

طول 7 سانتی متر

پنست چشمی فیشر مدل Fischer

طول 7 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست چشمی گریف  مدل مستقیم و خمیده

طول 7 سانتی متر

پنست چشمی گریف مدل مستقیم و خمیده

طول 7 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست آیریس چشمی-استیون  مدل مستقیم و خمیده

طول 10.5 سانتی متر

پنست آیریس چشمی-استیون مدل مستقیم و خمیده

طول 10.5 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست چشمی-فیشر-آرلت  مدل خمیده | Fischer-Arlt

طول 7 سانتی متر

پنست چشمی-فیشر-آرلت مدل خمیده | Fischer-Arlt

طول 7 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست چشمی-جیل  مدل خمیده | Gill

طول 7.5 سانتی متر

پنست چشمی-جیل مدل خمیده | Gill

طول 7.5 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست چشمی جیل هس  مدل نوک بایونتی

طول 7.5 سانتی متر

پنست چشمی جیل هس مدل نوک بایونتی

طول 7.5 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست چشمی عنبیه  مدل بی شاپ هارمن

پنست چشمی عنبیه مدل بی شاپ هارمن

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ عروق و تومور  مدل Russ.Modell

پنست گراسپینگ عروق و تومور مدل Russ.Modell

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ عروق و تومور-آدلرکروز  مدل دندانه دار 2×3 و 4×5

پنست گراسپینگ عروق و تومور-آدلرکروز مدل دندانه دار 2×3 و 4×5

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ عروق و تومور بارایا  مدل دندانه دار 3×4 | استیل

پنست گراسپینگ عروق و تومور بارایا مدل دندانه دار 3×4 | استیل

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ نلسون  مدل دندانه دار 6×7

طول 23 سانتی متر

پنست گراسپینگ نلسون مدل دندانه دار 6×7

طول 23 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ عروق و تومور دیویس  مدل Davis

طول 25 سانتی متر

پنست گراسپینگ عروق و تومور دیویس مدل Davis

طول 25 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ عروق و تومور بونی  مدل دندانه دار 1×2 و 2×3

طول 18 سانتی متر

پنست گراسپینگ عروق و تومور بونی مدل دندانه دار 1×2 و 2×3

طول 18 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ عروق و تومور فریس اسمیت  مدل دندانه دار 1×2 | 2×3

طول 18 سانتی متر

پنست گراسپینگ عروق و تومور فریس اسمیت مدل دندانه دار 1×2 | 2×3

طول 18 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ ریه دورانت  مدل Durante

پنست گراسپینگ ریه دورانت مدل Durante

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ روده آلیس  مدل Aliis

پنست گراسپینگ روده آلیس مدل Aliis

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ عروق و تومور لرچ  مدل دندانه دار 5×6

طول 15 سانتی متر

پنست گراسپینگ عروق و تومور لرچ مدل دندانه دار 5×6

طول 15 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ سینگلی  مدل Singley-Tuttle

طول 23 سانتی متر

پنست گراسپینگ سینگلی مدل Singley-Tuttle

طول 23 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ عروق و تومور-استون  مدل دندانه دار 4×5

طول 15 سانتی متر

پنست گراسپینگ عروق و تومور-استون مدل دندانه دار 4×5

طول 15 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ عروق و تومور  مدل مایو-روس

طول 23 سانتی متر

پنست گراسپینگ عروق و تومور مدل مایو-روس

طول 23 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ و فیکساتور گرین  مدل قطر 12.5 | 10 | 5 میلی متر

طول 12 سانتی متر ابزار بدون قفل

پنست گراسپینگ و فیکساتور گرین مدل قطر 12.5 | 10 | 5 میلی متر

طول 12 سانتی متر ابزار بدون قفل

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ و فیکساتور-گومل-مارتین  مدل دندانه دار 1×2

طول 14 سانتی متر

پنست گراسپینگ و فیکساتور-گومل-مارتین مدل دندانه دار 1×2

طول 14 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ و فیکساتو گریف  مدل با گاید پین | Graefe

طول 11 سانتی متر

پنست گراسپینگ و فیکساتو گریف مدل با گاید پین | Graefe

طول 11 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست گراسپینگ و فیکساتور-گریف  مدل Graefe

ابزار فوق دارای قفل می باشد طول 11 سانتی متر

پنست گراسپینگ و فیکساتور-گریف مدل Graefe

ابزار فوق دارای قفل می باشد طول 11 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست ظریف پاتس اسمیت  مدل مستقیم و خمیده | بدون دندانه

پنست ظریف پاتس اسمیت مدل مستقیم و خمیده | بدون دندانه

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه آدسون  مدل ظریف | Adson

پنست بدون دندانه آدسون مدل ظریف | Adson

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه ظریف  مدل مستقیم و خمیده | کوشینگ

طول 17.5 سانتی متر

پنست بدون دندانه ظریف مدل مستقیم و خمیده | کوشینگ

طول 17.5 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه ظریف-بروفی  مدل مستقیم و خمیده

طول 20 سانتی متر

پنست بدون دندانه ظریف-بروفی مدل مستقیم و خمیده

طول 20 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه ظریف  مدل میکرو آدسون

پنست بدون دندانه ظریف مدل میکرو آدسون

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست ظریف واوگ  مدل دندانه دار | بی دندانه

پنست ظریف واوگ مدل دندانه دار | بی دندانه

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه ظریف  مدل مستقیم و خمیده | سمکن

پنست بدون دندانه ظریف مدل مستقیم و خمیده | سمکن

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه  مدل ظریف | مکیندو

طول 15 سانتی متر

پنست بدون دندانه مدل ظریف | مکیندو

طول 15 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه  مدل ظریف | جیلیس

طول 15 سانتی متر

پنست بدون دندانه مدل ظریف | جیلیس

طول 15 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه ظریف-جرالد  مدل مستقیم و خمیده

طول 18 سانتی متر

پنست بدون دندانه ظریف-جرالد مدل مستقیم و خمیده

طول 18 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه دوهرسن  مدل Duehrssen

طول 20 سانتی متر

پنست بدون دندانه دوهرسن مدل Duehrssen

طول 20 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه  مدل سوئدی

طول 20 سانتی متر

پنست بدون دندانه مدل سوئدی

طول 20 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست متوسط  مدل  بدون دندانه

قطر ابزار 2.3 میلی متر طول 14 سانتی متر

پنست متوسط مدل بدون دندانه

قطر ابزار 2.3 میلی متر طول 14 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه  مدل ظریف

قطر ابزار 1.7 میلی متر

پنست بدون دندانه مدل ظریف

قطر ابزار 1.7 میلی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه  مدل خیلی ظریف

قطر ابزار 1.3 میلی متر طول 14.5 سانتی متر

پنست بدون دندانه مدل خیلی ظریف

قطر ابزار 1.3 میلی متر طول 14.5 سانتی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست استاندارد  مدل بدون دندانه

قطر ابزار 3.4 میلی متر

پنست استاندارد مدل بدون دندانه

قطر ابزار 3.4 میلی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه استاندارد  مدل آمریکایی | 3 میلی متری

پنست بدون دندانه استاندارد مدل آمریکایی | 3 میلی متری

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست بدون دندانه استاندارد  مدل آمریکایی

قطر ابزار 3.4 میلی متر

پنست بدون دندانه استاندارد مدل آمریکایی

قطر ابزار 3.4 میلی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25
پنست 2.5 میلی متری  مدل  بدون دندانه

قطر ابزار 2.5 میلی متر

پنست 2.5 میلی متری مدل بدون دندانه

قطر ابزار 2.5 میلی متر

Total Page Visits: 16454 - Today Page Visits: 25

خرید پنست از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید پنست به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های پنست با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه پنست در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده پنست با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام پنست در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست پنست یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام پنست با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا پنست قیمت ندارد.

علت این است که قیمت پنست با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است پنست در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت پنست ثبت نمایید.

استعلام پنست در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات پنست .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه پنست و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش پنست و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای پنست و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با پنست یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا پنست را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر پنست کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید پنست جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

پنست قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی پنست را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi