ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع پنس روده


پنس روده و معده-نوباوم  مدل NuBbaum|مستقیم و خمیده

پنس روده و معده-نوباوم مدل NuBbaum|مستقیم و خمیده

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس روده|شودر آتروما  مدل مستقیم و خمیده

شیار عروقی،آتروماتیک و انعطاف پذیر طول 33 سانتی متر

پنس روده|شودر آتروما مدل مستقیم و خمیده

شیار عروقی،آتروماتیک و انعطاف پذیر طول 33 سانتی متر

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس روده|کوخرآتروماتیک  مدل مستقیم و خمیده

انعطاف پذیر|شیار عروقی

پنس روده|کوخرآتروماتیک مدل مستقیم و خمیده

انعطاف پذیر|شیار عروقی

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس روده-کوخر  مدل شیار عمودی|مستقیم و خمیده

طول 23 سانتی متر

پنس روده-کوخر مدل شیار عمودی|مستقیم و خمیده

طول 23 سانتی متر

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس روده-شودر  مدل مستقیم و خمیده

بدون شیار و انعطاف پذیر طول 33 سانتی متر

پنس روده-شودر مدل مستقیم و خمیده

بدون شیار و انعطاف پذیر طول 33 سانتی متر

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس روده شیار کج | انعطاف پذیر  مدل دوین | مستقیم و خمیده

پنس روده شیار کج | انعطاف پذیر مدل دوین | مستقیم و خمیده

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس روده|بیبی-دوین آتروماتیک  مدل شیار عروقی|مستقیم و خمیده

پنس روده|بیبی-دوین آتروماتیک مدل شیار عروقی|مستقیم و خمیده

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس روده|دوین آتروماتیک  مدل شیار عروقی|مستقیم و خمیده

طول 24 سانتی متر

پنس روده|دوین آتروماتیک مدل شیار عروقی|مستقیم و خمیده

طول 24 سانتی متر

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس روده|کوخر  مدل انعطاف پذیر-مستقیم|Kocher

پنس روده|کوخر مدل انعطاف پذیر-مستقیم|Kocher

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس روده-مایو-روبسون  مدل انعطاف پذیر|مستقیم و خمیده

پنس روده-مایو-روبسون مدل انعطاف پذیر|مستقیم و خمیده

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس روده|بیبی-دوین  مدل انعطاف پذیر|مستقیم و خمیده

طول 18 سانتی متر

پنس روده|بیبی-دوین مدل انعطاف پذیر|مستقیم و خمیده

طول 18 سانتی متر

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنست گراسپینگ روده آلیس  مدل Aliis

پنست گراسپینگ روده آلیس مدل Aliis

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس کلمپ روده ای مایو- رابسون 21 سانتی متر کرو

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس کلمپ روده ای مایو- رابسون 21 سانتی متر کرو
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس کلمپ روده ای مایو- رابسون 21 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس کلمپ روده ای مایو- رابسون 21 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس کلمپ روده ای مایو- رابسون 23 سانتی متر کرو

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس کلمپ روده ای مایو- رابسون 23 سانتی متر کرو
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس کلمپ روده ای مایو- رابسون 23 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس کلمپ روده ای مایو- رابسون 23 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس کلمپ روده ای مایو- رابسون 25 سانتی متر کرو

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس کلمپ روده ای مایو- رابسون 25 سانتی متر کرو
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس کلمپ روده ای مایو- رابسون 25 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس کلمپ روده ای مایو- رابسون 25 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس کلمپ روده بیبی- کوخر 13 سانتی متر کرو

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس کلمپ روده بیبی- کوخر 13 سانتی متر کرو
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس کلمپ روده بیبی- کوخر 13 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس کلمپ روده بیبی- کوخر 13 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس کلمپ روده ناسبوم 25 سانتی متر کرو

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس کلمپ روده ناسبوم 25 سانتی متر کرو
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس کلمپ روده ناسبوم 25 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس کلمپ روده ناسبوم 25 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس بافت روده ببکاک با فک تنگستن کارباید 16 سانتی متر

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس بافت روده ببکاک با فک تنگستن کارباید 16 سانتی متر
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس بافت روده ببکاک با فک تنگستن کارباید 20 سانتی متر

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس بافت روده ببکاک با فک تنگستن کارباید 20 سانتی متر
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس بافت روده دوال 18 سانتی متر کوچک

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس بافت روده دوال 18 سانتی متر کوچک
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس بافت روده دوال 20 سانتی متر بزرگ

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس بافت روده دوال 20 سانتی متر بزرگ
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس بافت روده دوال 20 سانتی متر کوچک

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس بافت روده دوال 20 سانتی متر کوچک
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس بافت روده دوال 23 سانتی متر بزرگ

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس بافت روده دوال 23 سانتی متر بزرگ
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس بافت روده دوال با فک تنگستن کارباید 20 سانتی متر

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس بافت روده دوال با فک تنگستن کارباید 20 سانتی متر
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس ببکاک روده‌ای 20 سانتی متر

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس ببکاک روده‌ای 20 سانتی متر
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس بافت روده ببکاک 16 سانتی متر

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس بافت روده ببکاک 16 سانتی متر
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس بافت روده ببکاک 20 سانتی متر

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس بافت روده ببکاک 20 سانتی متر
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
کامپ روده اسکودر پنس 33 سانتی متر مستقیم ، فک صاف

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

کامپ روده اسکودر پنس 33 سانتی متر مستقیم ، فک صاف
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
کامپ روده اسکودر پنس 33 سانتی متر کرو، فک صاف

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

کامپ روده اسکودر پنس 33 سانتی متر کرو، فک صاف
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
کامپ روده اسکودر پنس 25 سانتی متر مستقیم ، فک صاف

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

کامپ روده اسکودر پنس 25 سانتی متر مستقیم ، فک صاف
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
کامپ روده اسکودر پنس 25 سانتی متر کرو، فک صاف

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

کامپ روده اسکودر پنس 25 سانتی متر کرو، فک صاف
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
کلمپ روده ای دوین پنس 21 سانتی متر کرو

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

کلمپ روده ای دوین پنس 21 سانتی متر کرو
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
پنس ببکاک روده‌ای 16 سانتی متر

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

پنس ببکاک روده‌ای 16 سانتی متر
Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1

خرید پنس روده از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید پنس روده به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های پنس روده با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه پنس روده در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده پنس روده با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام پنس روده در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست پنس روده یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام پنس روده با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا پنس روده قیمت ندارد.

علت این است که قیمت پنس روده با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است پنس روده در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت پنس روده ثبت نمایید.

استعلام پنس روده در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات پنس روده .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه پنس روده و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش پنس روده و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای پنس روده و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با پنس روده یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا پنس روده را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر پنس روده کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید پنس روده جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

پنس روده قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی پنس روده را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi