ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع پنس


پنس پانچ لوزه اشمایدن مدل Schmeden

قطر5 میل Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

پنس پانچ لوزه اشمایدن مدل Schmeden

قطر5 میل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی مدل آدسون براون

طول: ۱۲ سانتی متر Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

پنست دسته طلایی مدل آدسون براون

طول: ۱۲ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنس معده-لان مدل مستقیم و خمیده | Lane

طول 30 سانتی متر Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

پنس معده-لان مدل مستقیم و خمیده | Lane

طول 30 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست بایونت بینی و گوش جانسن  مدل Jansen

پنست بایونت بینی و گوش جانسن مدل Jansen

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست بایونت بینی و گوش لوکا  مدل دندانه دار 1×2

طول 14 سانتی متر

پنست بایونت بینی و گوش لوکا مدل دندانه دار 1×2

طول 14 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست بایونت بینی و گوش جانسن  مدل دندانه دار 1×2

طول 16 سانتی متر

پنست بایونت بینی و گوش جانسن مدل دندانه دار 1×2

طول 16 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست چایلد  مدل Childe

طول 18 سانتی متر

پنست چایلد مدل Childe

طول 18 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست چایلد با هولدر  مدل Childe

طول 18 سانتی متر

پنست چایلد با هولدر مدل Childe

طول 18 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست میشل  مدل Michel

طول 12 سانتی متر

پنست میشل مدل Michel

طول 12 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست واچنفلت  مدل Wachenfeldt

طول 12 سانتی متر

پنست واچنفلت مدل Wachenfeldt

طول 12 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست لیگاشور اوشنر  مدل Ochsner

طول 14.5 سانتی متر

پنست لیگاشور اوشنر مدل Ochsner

طول 14.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل دندانه دار | اوهلر

طول: ۱۴.۵ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل دندانه دار | اوهلر

طول: ۱۴.۵ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست مثلثی | پنست غضروفی  مدل دوال

طول 14 سانتی متر

پنست مثلثی | پنست غضروفی مدل دوال

طول 14 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست مثلثی | پنست غضروفی  مدل دوال کولین

طول 20 سانتی متر

پنست مثلثی | پنست غضروفی مدل دوال کولین

طول 20 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست مثلثی پنست غضروفی ونگنستین  مدل نوک بیضی | Wangensteen

پنست مثلثی پنست غضروفی ونگنستین مدل نوک بیضی | Wangensteen

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست مثلثی-پنست غضروفی-آدسون-براون  مدل دندانه دار 7×7

پنست مثلثی-پنست غضروفی-آدسون-براون مدل دندانه دار 7×7

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست غضروفی-براون  مدل Brown

پنست غضروفی-براون مدل Brown

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دندانه دار هایندرر  مدل دندانه دار 2×2

طول 13 سانتی متر

پنست دندانه دار هایندرر مدل دندانه دار 2×2

طول 13 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست کاتل  مدل Cottle

طول 15.5 سانتی متر

پنست کاتل مدل Cottle

طول 15.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست بایونت کاتل  مدل Cottle

طول 15 سانتی متر

پنست بایونت کاتل مدل Cottle

طول 15 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست مسینگ  مدل Masing

طول 8.5 سانتی متر

پنست مسینگ مدل Masing

طول 8.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست گوش ترولش وایلد  مدل سرکج | (Troeltsch(Wilde

پنست گوش ترولش وایلد مدل سرکج | (Troeltsch(Wilde

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست گوش سرکج ترولش  مدل بولداگ(جسم خارجی)

طول 13 سانتی متر

پنست گوش سرکج ترولش مدل بولداگ(جسم خارجی)

طول 13 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست بایونت بینی و گوش لوکا  مدل Lucae

طول 14 سانتی متر

پنست بایونت بینی و گوش لوکا مدل Lucae

طول 14 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل پاتس اسمیت

طول: ۱۷ سانتی متر با انتهای دایسکتور

پنست دسته طلایی مدل پاتس اسمیت

طول: ۱۷ سانتی متر با انتهای دایسکتور

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل لوکا بایونتی

طول: ۱۸ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل لوکا بایونتی

طول: ۱۸ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی مریم  مدل دندانپزشکی | سرکج

طول: ۱۶ سانتی متر

پنست دسته طلایی مریم مدل دندانپزشکی | سرکج

طول: ۱۶ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل پاتس نوینس

طول: ۱۴ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل پاتس نوینس

طول: ۱۴ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل کوشینگ | مستقیم

طول: ۱۸ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل کوشینگ | مستقیم

طول: ۱۸ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل کوشینگ | سر کج

طول: ۱۸ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل کوشینگ | سر کج

طول: ۱۸ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل سمکن ظریف

طول: ۱۴ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل سمکن ظریف

طول: ۱۴ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل وینگستین

طول: ۱۵ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل وینگستین

طول: ۱۵ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل اوانس

طول: ۲۵ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل اوانس

طول: ۲۵ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل دبیکی | عروقی

طول: ۱۵ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل دبیکی | عروقی

طول: ۱۵ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل دندانه دار | جیلیز

طول: ۱۵ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل دندانه دار | جیلیز

طول: ۱۵ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل کوشینگ تایلور

طول: ۱۸ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل کوشینگ تایلور

طول: ۱۸ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست عروقی-دبیکی-دیتریچ  مدل DeBakey-Diethrich

قطر ابزار 1.5 میلی متر

پنست عروقی-دبیکی-دیتریچ مدل DeBakey-Diethrich

قطر ابزار 1.5 میلی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست عروقی دبیکی  مدل مستقیم و سرکج | DeBakey

پنست عروقی دبیکی مدل مستقیم و سرکج | DeBakey

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست عروقی آتروماتیک دبیکی  مدل دندانه دار | DeBakey

پنست عروقی آتروماتیک دبیکی مدل دندانه دار | DeBakey

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست عروقی آتروماتیک-کولی  مدل Cooley | قطر 2 میلی متری

قطر ابزار 2 میلی متر

پنست عروقی آتروماتیک-کولی مدل Cooley | قطر 2 میلی متری

قطر ابزار 2 میلی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست عروقی آتروماتیک دبیکی  مدل -دسته جواهری گرد DeBakey

پنست عروقی آتروماتیک دبیکی مدل -دسته جواهری گرد DeBakey

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست میکرو جواهری  مدل بدون آج خمیده

طول 11.5 سانتی متر

پنست میکرو جواهری مدل بدون آج خمیده

طول 11.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست میکرو جواهری  مدل تائینگ سکودار | دسته صاف

طول 12 سانتی متر

پنست میکرو جواهری مدل تائینگ سکودار | دسته صاف

طول 12 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست میکرو ظریف جواهری  مدل بدون آج

طول 11.5 سانتی متر

پنست میکرو ظریف جواهری مدل بدون آج

طول 11.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست میکرو خیلی ظریف  مدل مستقیم و خمیده | بدون آج

پنست میکرو خیلی ظریف مدل مستقیم و خمیده | بدون آج

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل  آدسون براون

طول: ۱۲ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل آدسون براون

طول: ۱۲ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل  آدسون-بدون دندانه

طول: ۱۲ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل آدسون-بدون دندانه

طول: ۱۲ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست دسته طلایی  مدل آدسون-دندانه دار

طول: ۱۲ سانتی متر

پنست دسته طلایی مدل آدسون-دندانه دار

طول: ۱۲ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست چشمی -کاسترویجو  مدل مستقیم و سرکج

پنست چشمی -کاسترویجو مدل مستقیم و سرکج

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست چشمی باراکوئر کازین  مدل دندانه دار 1×2

طول 7 سانتی متر

پنست چشمی باراکوئر کازین مدل دندانه دار 1×2

طول 7 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست چشمی باراکوئر  مدل دندانه دار 1×2

طول 7 سانتی متر عرض دندانه ابزار 0.12 میلی متر

پنست چشمی باراکوئر مدل دندانه دار 1×2

طول 7 سانتی متر عرض دندانه ابزار 0.12 میلی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
پنست چشمی تروتمن  مدل دندانه دار 1×2

طول 7.5 سانتی متر عرض دندانه ابزار 0.12 میلی متر

پنست چشمی تروتمن مدل دندانه دار 1×2

طول 7.5 سانتی متر عرض دندانه ابزار 0.12 میلی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9

خرید پنس از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید پنس به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های پنس با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه پنس در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده پنس با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام پنس در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست پنس یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام پنس با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا پنس قیمت ندارد.

علت این است که قیمت پنس با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است پنس در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت پنس ثبت نمایید.

استعلام پنس در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات پنس .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه پنس و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش پنس و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای پنس و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با پنس یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا پنس را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر پنس کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید پنس جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

پنس قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی پنس را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi