ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع سوزن گیر


سوزنگیر-کرایل وود  مدل Crile-Wood

طول:۲۳ سانتی متر

سوزنگیر-کرایل وود مدل Crile-Wood

طول:۲۳ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر قیچی فینیوچیتو  مدل نوک خمیده

طول: ۲۶.۵ سانتی متر

سوزنگیر قیچی فینیوچیتو مدل نوک خمیده

طول: ۲۶.۵ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر میکروفنری | جاکسبون  مدل بدون قفل | صاف | بدون آج

سوزنگیر میکروفنری | جاکسبون مدل بدون قفل | صاف | بدون آج

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر میکروفنری باراکوئر-تروتمان  مدل صاف-بدون قفل-کبرو l باراکوئر

طول:10سانتی متر

سوزنگیر میکروفنری باراکوئر-تروتمان مدل صاف-بدون قفل-کبرو l باراکوئر

طول:10سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر میکروفنری کاستروویجو  مدل صاف-بدون آج

طول: ۱۷سانتی متر

سوزنگیر میکروفنری کاستروویجو مدل صاف-بدون آج

طول: ۱۷سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر میکروفنری دسته گرد  مدل Arruga

طول: ۱۳سانتی متر

سوزنگیر میکروفنری دسته گرد مدل Arruga

طول: ۱۳سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
(فک تنگستن کارباید برای سوزنگیر) 17 میلی‌متر دندانه دار : 0,5 میلی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

(فک تنگستن کارباید برای سوزنگیر) 17 میلی‌متر دندانه دار : 0,5 میلی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
(فک تنگستن کارباید سوزنگیر) 15 میلی متر دندانه دار : 0,5 میلی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

(فک تنگستن کارباید سوزنگیر) 15 میلی متر دندانه دار : 0,5 میلی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
(فک تنگستن کارباید سوزنگیر) 19 میلی متر دندانه دار : 0,5 میلی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

(فک تنگستن کارباید سوزنگیر) 19 میلی متر دندانه دار : 0,5 میلی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر کرایل 15 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر کرایل 15 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر کرایل وود 15 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر کرایل وود 15 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر کاستروویجو پهن دسته 14 سانتی متر صاف ، کرو

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر کاستروویجو پهن دسته 14 سانتی متر صاف ، کرو
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر کاستروویجو پهن دسته 14 سانتی متر صاف ، مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر کاستروویجو پهن دسته 14 سانتی متر صاف ، مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر کاستروویجو دسته 14 سانتی متر صاف ، مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر کاستروویجو دسته 14 سانتی متر صاف ، مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر کاستروویجو دسته دندانه دار 14 سانتی متر صاف ، کرو

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر کاستروویجو دسته دندانه دار 14 سانتی متر صاف ، کرو
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر کالیر 12,5 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر کالیر 12,5 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر کارول 15 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر کارول 15 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر فینوچیتو 27 سانتی متر زاویه دار

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر فینوچیتو 27 سانتی متر زاویه دار
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر ظریف وانگنستین 27 سانتی متر فاین

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر ظریف وانگنستین 27 سانتی متر فاین
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر ظریف متیو 17 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر ظریف متیو 17 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر ظریف متیو 14 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر ظریف متیو 14 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر سیم با فک تنگستن کارباید 18 سانتی متر / 5 میلی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر سیم با فک تنگستن کارباید 18 سانتی متر / 5 میلی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر سیم با فک تنگستن کارباید 18 سانتی متر / 3 میلی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر سیم با فک تنگستن کارباید 18 سانتی متر / 3 میلی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر سیم با فک تنگستن کارباید 18,5 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر سیم با فک تنگستن کارباید 18,5 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر سیم با فک تنگستن کارباید 18 سانتی متر / 7 میلی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر سیم با فک تنگستن کارباید 18 سانتی متر / 7 میلی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر سیم با فک تنگستن کارباید 18 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر سیم با فک تنگستن کارباید 18 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر سیم با فک تنگستن کارباید 15 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر سیم با فک تنگستن کارباید 15 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر سنینگ سوید مدل 15 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر سنینگ سوید مدل 15 سانتی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر ساروت 26 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر ساروت 26 سانتی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر سنینگ سوید مدل 17 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر سنینگ سوید مدل 17 سانتی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر ساروت 18 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر ساروت 18 سانتی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر زویفل به همراه 23 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر زویفل به همراه 23 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر زویفل به همراه 20 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر زویفل به همراه 20 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر دوین 12,5 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر دوین 12,5 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر درف- کانورس 12,5 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر درف- کانورس 12,5 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر درف 12 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر درف 12 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر بوزمن 26 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر بوزمن 26 سانتی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر بوینتون 12 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر بوینتون 12 سانتی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر بیبی- کرایل وود 15 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر بیبی- کرایل وود 15 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر تونیس 18 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر تونیس 18 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر جاکوبسون 18 سانتی متر بایونتی

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر جاکوبسون 18 سانتی متر بایونتی
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر جیمسون 23,5 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر جیمسون 23,5 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر باوم گاتنر 14 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر باوم گاتنر 14 سانتی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر براون 13 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر براون 13 سانتی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر براون 18 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر براون 18 سانتی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر بوزمن 20 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر بوزمن 20 سانتی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر بوزمن 24 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر بوزمن 24 سانتی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر استرات 20 سانتی متر کرو

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر استرات 20 سانتی متر کرو
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر استرات 23 سانتی متر کرو

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر استرات 23 سانتی متر کرو
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر ام جی اچ 17 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر ام جی اچ 17 سانتی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر اولسن- هگار قیچی 14 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر اولسن- هگار قیچی 14 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر اولسن- هگار قیچی 17 سانتی متر مستقیم

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

سوزنگیر اولسن- هگار قیچی 17 سانتی متر مستقیم
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9

خرید سوزن گیر از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید سوزن گیر به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های سوزن گیر با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه سوزن گیر در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده سوزن گیر با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام سوزن گیر در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست سوزن گیر یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام سوزن گیر با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا سوزن گیر قیمت ندارد.

علت این است که قیمت سوزن گیر با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است سوزن گیر در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت سوزن گیر ثبت نمایید.

استعلام سوزن گیر در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات سوزن گیر .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه سوزن گیر و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش سوزن گیر و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای سوزن گیر و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با سوزن گیر یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا سوزن گیر را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر سوزن گیر کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید سوزن گیر جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

سوزن گیر قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی سوزن گیر را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi