ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع اکارتور


اکارتور مایردینگ(Meyerding)  مدل دو طرفه

طول اکارتور 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور مایردینگ(Meyerding) مدل دو طرفه

طول اکارتور 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور راگنل-دیویس  مدل دو طرفه

طول اکارتور 14 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور راگنل-دیویس مدل دو طرفه

طول اکارتور 14 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور مایردینگ(Meyerding)  مدل انگشتی

طول اکارتور 18 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور مایردینگ(Meyerding) مدل انگشتی

طول اکارتور 18 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور سن-میلر(Senn-Miler)  مدل دو طرفه تیز و کند

طول اکارتور 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور سن-میلر(Senn-Miler) مدل دو طرفه تیز و کند

طول اکارتور 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور راگنل (Ragnell)  مدل دو طرفه

طول اکارتور 15 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور راگنل (Ragnell) مدل دو طرفه

طول اکارتور 15 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور کرایل(Crile)  مدل دو طرفه

طول اکارتور 11 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور کرایل(Crile) مدل دو طرفه

طول اکارتور 11 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور لویر  مدل دو طرفه

طول اکارتور 11 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور لویر مدل دو طرفه

طول اکارتور 11 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور تک شاخ فرازیر(Frazier)  مدل در جهت چپ و راست

طول اکارتور 19 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور تک شاخ فرازیر(Frazier) مدل در جهت چپ و راست

طول اکارتور 19 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور شونبورن(Schoenbor)  مدل تراکستومی نای

طول اکارتور نای 21 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور شونبورن(Schoenbor) مدل تراکستومی نای

طول اکارتور نای 21 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور نای لوکنز(Lukens)  مدل دو طرفه

طول اکارتور دوطرفه 17 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور نای لوکنز(Lukens) مدل دو طرفه

طول اکارتور دوطرفه 17 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور نای جکسون (Jackson )  مدل تراکسومی نای دو طرفه

طول اکارتور نای 17 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور نای جکسون (Jackson ) مدل تراکسومی نای دو طرفه

طول اکارتور نای 17 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور نای مولر(Muller)  مدل تراکسومی نای دو طرفه

طول اکارتور نای 17 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور نای مولر(Muller) مدل تراکسومی نای دو طرفه

طول اکارتور نای 17 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور نای کوپ(Cope)  مدل تراکستومی نای دو طرفه

طول اکارتور نای کوپ 18 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور نای کوپ(Cope) مدل تراکستومی نای دو طرفه

طول اکارتور نای کوپ 18 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگالی کورت(Korte)  مدل هشت شاخ تیز و کند

طول : 24 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور چنگالی کورت(Korte) مدل هشت شاخ تیز و کند

طول : 24 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگالی  مدل سه شاخ

طول اکارتور 12 سانتی متر

اکارتور چنگالی مدل سه شاخ

طول اکارتور 12 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگالی  مدل پنج شاخ

طول اکارتور 12 سانتی متر

اکارتور چنگالی مدل پنج شاخ

طول اکارتور 12 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگالی میلر (Miller)  مدل نه شاخ ظریف تیز

طول اکارتور 13.5 سانتی متر

اکارتور چنگالی میلر (Miller) مدل نه شاخ ظریف تیز

طول اکارتور 13.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگالی  مدل شش شاخ ظریف

طول : 13.5cm  

اکارتور چنگالی مدل شش شاخ ظریف

طول : 13.5cm  

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور بوس(Boas)  مدل  تراکستومی

طول اکارتور 7 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

اکارتور بوس(Boas) مدل تراکستومی

طول اکارتور 7 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار ظریف فنری-فینسن

دندانه دار 3×2-تیز طول: ۵ cm

اکارتور چنگکی خودکار ظریف فنری-فینسن

دندانه دار 3×2-تیز طول: ۵ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی فینسن دندانه دار

اکارتور چنگکی خودکار ظریف فنری-فینسن|Finsen-دندانه دار 4×3-تیز طول: ۷ cm

اکارتور چنگکی فینسن دندانه دار

اکارتور چنگکی خودکار ظریف فنری-فینسن|Finsen-دندانه دار 4×3-تیز طول: ۷ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار ظریف-اسکالپ-کانتر

دندانه دار 4×3-تیز طول: ۱۳.۵ cm

اکارتور چنگکی خودکار ظریف-اسکالپ-کانتر

دندانه دار 4×3-تیز طول: ۱۳.۵ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار-ویتلنر

طول: ۱۰.۵ cm دندانه دار3×2-تیز

اکارتور چنگکی خودکار-ویتلنر

طول: ۱۰.۵ cm دندانه دار3×2-تیز

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار-ویتلنر تیز

طول: ۱۳ cm دندانه دار 4×3-تیز

اکارتور چنگکی خودکار-ویتلنر تیز

طول: ۱۳ cm دندانه دار 4×3-تیز

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار-تاشو آدسون-بیبی

دندانه دار 4×3-تیز طول: ۱۳ cm

اکارتور چنگکی خودکار-تاشو آدسون-بیبی

دندانه دار 4×3-تیز طول: ۱۳ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار-جنسن

دندانه دار 4×4 تیز طول: ۱۰ cm

اکارتور چنگکی خودکار-جنسن

دندانه دار 4×4 تیز طول: ۱۰ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار-ویتلنر-بیبی دو طرفه

طول: ۱۳.۵ cm

اکارتور چنگکی خودکار-ویتلنر-بیبی دو طرفه

طول: ۱۳.۵ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار-پلستر-تیز

طول: ۱۳ cm

اکارتور چنگکی خودکار-پلستر-تیز

طول: ۱۳ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار-والستین

طول: ۱۱.۵ cm خمیده تیز

اکارتور چنگکی خودکار-والستین

طول: ۱۱.۵ cm خمیده تیز

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار کشویی ظریف- تیز-گلدستین

دندانه دار 3×3 طول: ۳ cm

اکارتور چنگکی خودکار کشویی ظریف- تیز-گلدستین

دندانه دار 3×3 طول: ۳ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار پیچی-اکارتور چربی کرونری-آلم

دندانه دار 4×4-تیز طول: ۷ cm

اکارتور چنگکی خودکار پیچی-اکارتور چربی کرونری-آلم

دندانه دار 4×4-تیز طول: ۷ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار-جانسن

دندانه دار 3×3-کند طول: ۱۰ cm

اکارتور چنگکی خودکار-جانسن

دندانه دار 3×3-کند طول: ۱۰ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور لاکریمال چشمی-استیونسون

طول: ۷ cm

اکارتور لاکریمال چشمی-استیونسون

طول: ۷ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار ظریف- تیز-مولر

دندانه دار 3×3 طول: ۷ cm

اکارتور چنگکی خودکار ظریف- تیز-مولر

دندانه دار 3×3 طول: ۷ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چربی کرونری

طول: ۳ cm

اکارتور چربی کرونری

طول: ۳ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور دو شاخ تراکستومی-ترسیو

طول: ۱۴ cm

اکارتور دو شاخ تراکستومی-ترسیو

طول: ۱۴ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور دو شاخ تراکستومی-لبورد

طول: ۱۴ cm

اکارتور دو شاخ تراکستومی-لبورد

طول: ۱۴ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چربی کرونری-کاپ

طول: ۱۰ cm

اکارتور چربی کرونری-کاپ

طول: ۱۰ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور چنگکی خودکار ظریف- تیز-آگریکولا

دندانه دار 3×3 طول: ۴ cm

اکارتور چنگکی خودکار ظریف- تیز-آگریکولا

دندانه دار 3×3 طول: ۴ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور ستون فقرات-کاسپار

شماره: a= ۹۰mm b=۱۶۵mm

اکارتور ستون فقرات-کاسپار

شماره: a= ۹۰mm b=۱۶۵mm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور کاسپار-ستون فقرات

شماره: a= ۱۱۵mm b=۸۵mm

اکارتور کاسپار-ستون فقرات

شماره: a= ۱۱۵mm b=۸۵mm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور لب اورینجر  مدل Oringer

طول: ۱۰ سانتی متر

اکارتور لب اورینجر مدل Oringer

طول: ۱۰ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور لب بی شاپ  مدل Bishop

طول: ۱۳.۵ سانتی متر

اکارتور لب بی شاپ مدل Bishop

طول: ۱۳.۵ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور لب

طول: ۱۴ cm

اکارتور لب

طول: ۱۴ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور لب یونیور سیمپلکس  مدل Univer-Simplex

طول: ۱۰.۵ سانتی متر

اکارتور لب یونیور سیمپلکس مدل Univer-Simplex

طول: ۱۰.۵ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور لب آبسر  مدل Obwegeser

طول: ۱۲ سانتی متر

اکارتور لب آبسر مدل Obwegeser

طول: ۱۲ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور گونه با تیغه ی چرخشی

طول: ۲۱ سانتی متر

اکارتور گونه با تیغه ی چرخشی

طول: ۲۱ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور لب استرنبرگ  مدل Sternberg

طول: ۱۴ سانتی متر

اکارتور لب استرنبرگ مدل Sternberg

طول: ۱۴ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
به همراه فیبر اکارتور نوری 18,5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

به همراه فیبر اکارتور نوری 18,5 سانتی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور هنی 27 سانتی متر / 82 میلی متر / 28 میلی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

اکارتور هنی 27 سانتی متر / 82 میلی متر / 28 میلی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور هوسل 25 سانتی متر / 100 میلی متر / 30 میلی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

اکارتور هوسل 25 سانتی متر / 100 میلی متر / 30 میلی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
اکارتور هوسل 25 سانتی متر / 120 میلی متر / 30 میلی متر

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

اکارتور هوسل 25 سانتی متر / 120 میلی متر / 30 میلی متر
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9

خرید اکارتور از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید اکارتور به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های اکارتور با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه اکارتور در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده اکارتور با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام اکارتور در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست اکارتور یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام اکارتور با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا اکارتور قیمت ندارد.

علت این است که قیمت اکارتور با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است اکارتور در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت اکارتور ثبت نمایید.

استعلام اکارتور در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات اکارتور .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه اکارتور و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش اکارتور و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای اکارتور و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با اکارتور یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا اکارتور را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر اکارتور کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید اکارتور جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

اکارتور قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی اکارتور را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi