ایران ماداس
fa Persian

مزایای بازی های رایانه ایپژوهش های جدید منتشر شده در مجله Human Neuroscience نشان می دهد مغز می تواند تحت تاثیر یک ساعت بازی ویدئویی قرار گیرد. این مطالعه که توسط دانشمندان دانشگاه الکترونیک و فناوری چین انجام شد نشان می دهد شرکت کنندگانی که یک ساعت از زمان خود را صرف انجام بازی های ویدئویی کرده اند ، تغییراتی را در فعالیت مغز خود داشته اند. این شرکت کنندگان همچنین متوجه بهبود توانایی تمرکز بر روی اطلاعات مرتبط شدند. محققان برای انجام این پژوهش از ۲۹ دانش آموز مذکر برای شرکت در این مطالعه استفاده کردند. یک گروه از این افراد حداقل دو سال بازی های ویدئویی اکشن را انجام داد و گروه دیگر کمتر از ۶ ماه تجربه بازی با این موارد را داشت. گروهی که بیشترین تجربه را در انجام چنین بازی هایی داشت یا در آن متخصص بود، جزو ۷ درصد از بازیکنان برتر بازی لیگ قهرمانان رتبه بندی شد. در این میان گروهی که تجربه و تخصصی در این بازی ها نداشت در ۱۱ درصد انتهایی رتبه بندی گردید. توجه انتخابی بصری بازیکنان قبل و بعد از این بازی توسط محققان مورد ارزیابی قرار گرفت. توجه انتخابی بصری به توانایی مغز برای تمرکز اطلاق می شود در حالیکه به طور همزمان اطلاعات مرتبط نیز مدنظر قرار می گیرد. تمرکز کردن به این شیوه از قدرت مغز استفاده می کند. بنابراین دانشمندان بر این باورند افرادی که در تمرکز و توجه بسیار خوب هستند و در عین حال موارد اختلالی را فیلتر می کنند از مغز خود به صورت بهینه استفاده می کنند. بازی های ویدئویی فعالیت مغز و توجه را افزایش می دهد: همانطور که در قسمت قبلی نیز بیان کردیم، محققان این مقاله توجه انتخابی بصری را با تست هایی که در برگیرنده مربع هایی است که بر روی بخش های مختلف صفحه نمایش رایانه نشان داده می شود و می درخشد، اندازه گیری کردند. در ابتدا، شرکت کنندگان مربعی را در مرکز صفحه نمایش مشاهده کردند و سپس به دنبال آن مربعی در جای دیگر صفحه نمایش می درخشید. شرکت کنندگان مجبور بودند مکان مربع دوم بر روی صفحه نمایش را به دانشمندان بگویند که به مربع اول مرتبط بود. فعالیت مغز شرکت کنندگان در طول تست توجه انتخابی بصری به کمک دستگاه EEG مورد ارزیابی قرار گرفت. قبل از انجام بازی های ویدئویی، شرکت کنندگان متخصص و حرفه ای توجه انتخابی بصری قوی تری نسبت به شرکت کنندگان غیر حرفه ای داشتند و نتایج EEG آن ها فعالیت مرتبط بیشتری را در مغز نشان داد. بعد از انجام دادن بازی لیگ قهرمانان برای یک ساعت، هر دو گروه بهبود قابل ملاحظه ای را در توجه انتخابی بصری خود مشاهده کردند. محققان دریافتند که فعالیت مغز افراد غیر حرفه ای بعد از انجام دادن بازی افزایش یافت و این فعالیت به سطحی رسید که می شد فعالیت مغز افراد حرفه ای و غیر حرفه ای را مورد مقایسه قرار داد. اگرچه یافته ها افزایش قابل سنجشی را در فعالیت مغز و نمره توجه انتخابی بصری شرکت کنندگان بعد از انجام یک ساعته بازی ویدئویی پیدا کرد اما نویسندگان توضیح داده اند که یافته هایشان همه اسراری که باعث بروز چنین اثری می شود را بیان نمی کند.به همین خاطر برای نتیجه گیری بهتر و دقیق تر، مطالعات بیشتری را پیشنهاد کرده اند. از آنجایی که این مطالعه در طیف کوچکی از افراد شرکت کننده(تنها ۲۹ مرد) انجام شده است باید در تفسیر نتایج آن محتاط بود. یافته های جدید باید با شواهد رو به رشد ترکیب شود: برخی از مطالعات قبلی انجام شده نشان داده اند انجام بازی های ویدئویی همچون Call of duty می تواند توجه بصری افراد را بهبود ببخشد. یکی از مقالات مروری در سال ۲۰۱۰ نشان داد انجام بازی های ویدئویی می تواند در بهبود تمرکز نیروهای نظامی و آموزشی بسیار مفید باشد. همانطور که هابرت والاندر نویسنده ارشد مقاله مروری توضیح می دهد، توجه بصری برای پیشگیری از سربار حسی بسیار ضروری است زیرا مغز به طور مستمر با مقادیر زیادی از اطلاعات بصری مواجه است که می تواند باعث خستگی آن شود. او می گوید: این یک توانایی است که در طول فعالیت های بصری همچون رانندگی یا جستجوی چهره یک دوست در میان جمعیت مورد تاکید قرار می گیرد. بنابراین جای تعجب و شگفتی نیست که دانشمندان به شیوه اصلاح، توسعه و بهبود جنبه های مختلف توجه بصری علاقه مند باشند.
پژوهش های جدید منتشر شده در مجله Human Neuroscience نشان می دهد مغز می تواند تحت تاثیر یک ساعت بازی ویدئویی قرار گیرد. این مطالعه که توسط دانشمندان دانشگاه الکترونیک و فناوری چین انجام شد نشان می دهد شرکت کنندگانی که یک ساعت از زمان خود را صرف انجام بازی های ویدئویی کرده اند ، تغییراتی را در فعالیت مغز خود داشته اند. این شرکت کنندگان همچنین متوجه بهبود توانایی تمرکز بر روی اطلاعات مرتبط شدند. محققان برای انجام این پژوهش از ۲۹ دانش آموز مذکر برای شرکت در این مطالعه استفاده کردند. یک گروه از این افراد حداقل دو سال بازی های ویدئویی اکشن را انجام داد و گروه دیگر کمتر از ۶ ماه تجربه بازی با این موارد را داشت. گروهی که بیشترین تجربه را در انجام چنین بازی هایی داشت یا در آن متخصص بود، جزو ۷ درصد از بازیکنان برتر بازی لیگ قهرمانان رتبه بندی شد. در این میان گروهی که تجربه و تخصصی در این بازی ها نداشت در ۱۱ درصد انتهایی رتبه بندی گردید. توجه انتخابی بصری بازیکنان قبل و بعد از این بازی توسط محققان مورد ارزیابی قرار گرفت. توجه انتخابی بصری به توانایی مغز برای تمرکز اطلاق می شود در حالیکه به طور همزمان اطلاعات مرتبط نیز مدنظر قرار می گیرد. تمرکز کردن به این شیوه از قدرت مغز استفاده می کند. بنابراین دانشمندان بر این باورند افرادی که در تمرکز و توجه بسیار خوب هستند و در عین حال موارد اختلالی را فیلتر می کنند از مغز خود به صورت بهینه استفاده می کنند. بازی های ویدئویی فعالیت مغز و توجه را افزایش می دهد: همانطور که در قسمت قبلی نیز بیان کردیم، محققان این مقاله توجه انتخابی بصری را با تست هایی که در برگیرنده مربع هایی است که بر روی بخش های مختلف صفحه نمایش رایانه نشان داده می شود و می درخشد، اندازه گیری کردند. در ابتدا، شرکت کنندگان مربعی را در مرکز صفحه نمایش مشاهده کردند و سپس به دنبال آن مربعی در جای دیگر صفحه نمایش می درخشید. شرکت کنندگان مجبور بودند مکان مربع دوم بر روی صفحه نمایش را به دانشمندان بگویند که به مربع اول مرتبط بود. فعالیت مغز شرکت کنندگان در طول تست توجه انتخابی بصری به کمک دستگاه EEG مورد ارزیابی قرار گرفت. قبل از انجام بازی های ویدئویی، شرکت کنندگان متخصص و حرفه ای توجه انتخابی بصری قوی تری نسبت به شرکت کنندگان غیر حرفه ای داشتند و نتایج EEG آن ها فعالیت مرتبط بیشتری را در مغز نشان داد. بعد از انجام دادن بازی لیگ قهرمانان برای یک ساعت، هر دو گروه بهبود قابل ملاحظه ای را در توجه انتخابی بصری خود مشاهده کردند. محققان دریافتند که فعالیت مغز افراد غیر حرفه ای بعد از انجام دادن بازی افزایش یافت و این فعالیت به سطحی رسید که می شد فعالیت مغز افراد حرفه ای و غیر حرفه ای را مورد مقایسه قرار داد. اگرچه یافته ها افزایش قابل سنجشی را در فعالیت مغز و نمره توجه انتخابی بصری شرکت کنندگان بعد از انجام یک ساعته بازی ویدئویی پیدا کرد اما نویسندگان توضیح داده اند که یافته هایشان همه اسراری که باعث بروز چنین اثری می شود را بیان نمی کند.به همین خاطر برای نتیجه گیری بهتر و دقیق تر، مطالعات بیشتری را پیشنهاد کرده اند. از آنجایی که این مطالعه در طیف کوچکی از افراد شرکت کننده(تنها ۲۹ مرد) انجام شده است باید در تفسیر نتایج آن محتاط بود. یافته های جدید باید با شواهد رو به رشد ترکیب شود: برخی از مطالعات قبلی انجام شده نشان داده اند انجام بازی های ویدئویی همچون Call of duty می تواند توجه بصری افراد را بهبود ببخشد. یکی از مقالات مروری در سال ۲۰۱۰ نشان داد انجام بازی های ویدئویی می تواند در بهبود تمرکز نیروهای نظامی و آموزشی بسیار مفید باشد. همانطور که هابرت والاندر نویسنده ارشد مقاله مروری توضیح می دهد، توجه بصری برای پیشگیری از سربار حسی بسیار ضروری است زیرا مغز به طور مستمر با مقادیر زیادی از اطلاعات بصری مواجه است که می تواند باعث خستگی آن شود. او می گوید: این یک توانایی است که در طول فعالیت های بصری همچون رانندگی یا جستجوی چهره یک دوست در میان جمعیت مورد تاکید قرار می گیرد. بنابراین جای تعجب و شگفتی نیست که دانشمندان به شیوه اصلاح، توسعه و بهبود جنبه های مختلف توجه بصری علاقه مند باشند.

طراح و تولید تجهیزات توانبخشی

تجهیزات توانبخشی

ابزار جراحی

تراکشن یا کشش ستون فقرات چیست

دستگاه حمل ایستا بیمار توانبخشی

درمان خانگی درد ستون فقرات و کمر درد

تخت کشش غلتکی (  intersegmental traction roller table) چیست و چگونه کار میکند؟

تردمیل توانبخشی helican8231

ساعت هوشمند پزشکی 2019 rotexal

پاراپودیوم وسیله فوق العاده برای افراد ضایعه نخاعی سال 2019

هیدروتراپی

زندگی سخت دختر مبتلا به دیستروفی که مدل شد | شوهرم قهرمان نیست؛ دوستم دارد

دیستروفی ماهیچه‌ای دوشن

تخته تعادل چیست؟ و چه مزایایی دارد؟

فوتوتراپی نوزادان

فتال مانیتورینگ چیست؟

جوراب واریس برای درمان واریس پا و نحوه صحیح پوشیدن آن

اسپیرومتری یا نوار ریه چیست، چگونه انجام می‌شود و چه کاربردی دارد؟

اسکراب ( اسکراپ ) مخصوص اتاق عمل تاچ لس

تکنیک کریسپر

ماشین بیهوشی

اسنوزلن چیست ؟

آموزش ورزش با توپ پیلاتس یا جیم بال(gym ball)

الکتروشوک (defibrillator) چیست ؟

پاراپودیوم (parapodium) وسیله ای توانبخشی برای معلولان

همه چیز در مورد انکوباتور نوزاد (incubator baby)

تیغ بیستوری نیشتر یا اسکالپل (جراحی)

اتوکلاو استریل کردن مواد و تجهیزات در آزمایشگاه

ماساژ هپی ماساژور خانم و آقا همراه با خدمات جنسی!!!!؟؟؟

اموزش پایتون جلسه سوم توابع شرطی if

بهترین IDE برای پایتون

اموزش پایتون جلسه دوم نمایش متن در خروجی تابع print()

آموزش رایگان پایتون جلسه اول

پایتون-(python) چیست و در چه زمینه‌هایی به کار گرفته می‌شود؟

ایستادن دوباره معلولین بدون کمک دیگران با دستگاه ایست آسان

کول تک چیست؟

اگر تعریق بیش‌ازحد دارید، بخوانید

رژیم‌هایی با پروتئین بالا و کربوهیدرات پایین

درمان سلولیت با شاک‌ویو‌‌تراپی

با نازکی لب‌ چه کنیم؟

قبل از ابدومینوپلاستی چه باید کرد؟

آیا لیپو ‌بادی جت به‌ اندازه لیپوساکشن قدیمی مؤثر است؟

بیماری میلیا در بزرگسالان و کودکان

هرآنچه که باید از توده‎ها و غدد لنفاوی بدانیم

لیفتینگ با نخ و همه چیز درباره آن

رینوفیما چیست؟

نگاهی دقیق‌تر به ‌اسکالپشور

هر آنچه که باید از اگزیمیا بدانید

اندرمولوژی یا LPG چیست؟

رگ‌های عنکبوتی و چگونگی درمان و پیشگیری از آنها

غبغب و چگونگی رهایی از آن

میخچه ؛ درمان و پیشگیری از آن

آیا راهی برای رهایی از خط لبخند وجود دارد؟

لیفتینگ بینی با نخ یا فیلر؟

سابسیژن چیست؟

چگونه چین و چروک گردن برطرف می‌شود؟

هرآنچه که باید از زگیل بدانیم

علل و درمان چین‌های بینی

سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: علائم، دلایل و درمان

محصولات مشابه


محصولات منتخب


logo-samandehi